2020

Momenteel zijn er geen nieuwsitems.

Agenda

Er zijn geen geplande evenementen.

Onze doelstelling

De doelstelling van de stichting staat duidelijk omschreven in artikel 2 van de statuten.

Volgens dit artikel heeft de Stichting tot doel het kerkgebouw aan de Heilig Kruisstraat 30 te Grevenbicht te behouden als historisch monument voor de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht en voor de Grevenbichtse gemeenschap in bredere zin.

Op 1 juli 2011 zijn de Protestantse Gemeente Sittard en de Protestantse Gemeente Grevenbicht gefuseerd. Omdat de Protestantse Gemeente Sittard beschikt over een ruim kerkgebouw in Sittard, is besloten dat de Grevenbichtse protestanten voor de reguliere diensten in Sittard naar de kerk gaan. In het Grevenbichtse kerkje worden ook nog kerkdiensten gehouden. Zo worden de kerkelijke feestdagen hier gevierd, er zijn regiodiensten, begrafenissen, vieringen met de ds. Deelemanschool enz. 

De Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht is op 1 juli 2011 opgericht. Het is een protestantse Stichting, wat onder meer inhoudt dat de bestuursleden moeten worden benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, en dat de begroting en jaarrekening ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan die kerkenraad. Ook moeten de begroting en jaarrekening ter controle worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken van de protestantse kerk in Nederland. Dit is in de Statuten vastgelegd.

De Stichting ontvangt geen financiële ondersteuning van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, noch van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat de Stichting zelf moet zorg dragen voor inkomsten om het onderhoud van het kerkgebouw te financieren. De Stichting doet dit onder meer door middel van het organiseren van activiteiten die geld in het laatje brengen. Deze activiteiten zijn dus geen doel van de Stichting, maar slechts een middel om het werkelijke doel te bereiken: instandhouding van het kerkgebouw.

De instandhouding van een monumentaal kerkgebouw is een kostbare zaak. De Stichting stelt zich ten doel om via onder meer de volgende activiteiten gelden te genereren voor de instandhouding van het kerkje:

  • Het tegen betaling beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor bijeenkomsten van nationaal, provinciaal of plaatselijk belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied, voor uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten, voor lezingen, seminars en andere bijeenkomsten, voor erediensten en bijeenkomsten van kerkgemeenschappen, en ten slotte voor begrafenissen en huwelijken.
  • Het verwerven van donateurs, die als ‘vrienden van het kerkje’ een jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting.
  • Het aanvragen van subsidies en bijdragen van overheidswege, van stichtingen, verenigingen, kerkelijke instellingen en van sponsors uit het bedrijfsleven.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst (geen winstoogmerk). Dit is statutair vastgelegd. De inkomsten die worden behaald met de activiteiten, komen geheel ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw, het orgelfonds en aan het organiseren van nieuwe activiteiten.